> Archiwizacja-dokumentow

Archiwizacja dokumentów

Acta Nova Sp. z o.o. porządkuje nie opracowaną dotychczas dokumentację Klienta, zarówno kat. B oraz materiały archiwalne kat. A.

Zakres wykonywanych czynności:

  • selekcja akt,
  • kwalifikowanie dokumentów do odpowiednich kategorii archiwalnych, w tym oddzielenie akt przeterminowanych od akt przeznaczonych do dalszego przechowywania,
  • segregacja, porządkowanie i opracowanie akt według komórek organizacyjnych,
  • klasyfikacja dokumentów w układzie rzeczowym,
  • sporządzenie ewidencji dokumentacji archiwalnej, niearchiwalnej oraz akt przeterminowanych (w tym, uzyskanie zgody lub opinii właściwego miejscowo Archiwum Państwowego na przekazanie akt na makulaturę),
  • wybrakowanie i zniszczenie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej, wg ustalonych procedur potwierdzonych dokumentacją brakowania i niszczenia.