Przechowywanie dokumentów – archiwum zewnętrzne

Przechowujemy dokumentację osobowo-płacową upadłych przedsiębiorstw na podstawie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowo-płacowych nr 2/2007 prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Korzyści płynące z przechowywaniem dokumentów w archiwum zewnętrznym obejmują:

  • optymalne wykorzystanie powierzchni w Państwa firmie,
  • dużą oszczędność czasu,
  • całkowitą ochronę przechowywanych dokumentów przedsiębiorstwa przed dostępem osób nieupoważnionych,
  • bezpieczeństwo danych,
  • łatwy dostęp do materiałów firmy w zależności od potrzeb,
  • profesjonalne zarządzanie dokumentacją firmową.

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi przechowywania dokumentów.

Gromadzenie dokumentów po likwidacji firmy

 

Po likwidacji przedsiębiorstwa jego zachodzi potrzeba zarchiwizowania wytworzonych materiałów, w tym również przechowalnictwa dokumentów osobowo-płacowych czy księgowych. Zgodnie z obowiązującym prawem akta te nie mogą zostać wyrzucone ani zniszczone. Dzięki obowiązującemu wymogowi przechowywania dokumentów zostają zachowane informacje dotyczące byłych pracowników firmy oraz przebiegu ich pracy. Tego typu dokumentacja upoważnia często do pobierania świadczeń np. emerytalnych czy rentowych, w przypadku których znaczenie ma staż pracy i forma zatrudnienia. Gromadzone dokumenty pochodzące ze zlikwidowanych firm mogą również być wykorzystywane przez różne organy i instytucje.

Przepisy dotyczące postępowania w takich przypadkach z dokumentacją kadrową są zawarte w rozdziale 4b Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Zgodnie z nimi pracodawca po likwidacji firmy musi wskazać podmiot, który podejmie się przechowywania takiej dokumentacji. Ważne, by były one gromadzone w odpowiednich warunkach, gdyż nie mogą być narażone na uszkodzenie ani zniszczenie. Przed ich przekazaniem do archiwum, należy je odpowiednio uporządkować.

Przypominamy, że listy płac, karty wynagrodzeń oraz inne dokumenty służące do ustalenia podstawy emerytury lub renty byłych pracowników są przechowywane przez 50 lat.